logomg
Dzisiaj jest:
Kancelaria Notarialna Marta Grzegorek

Kancelaria Notarialna
Marta Grzegorek
ul. Ozimska 24 lok. 4
45-058 OPOLE
Tel. +48 577 023 133
biuro@notariuszgrzegorek.pl


Kancelaria Notarialna Marta Grzegorek
Na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstwa;

5) sporządza poświadczenia;

6) spisuje protokoły;

7) sporządza protesty weksli i czeków;

8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

9) prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;

10) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

11) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

12) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

13) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Powered by DaroLuc@ All Rights Reserved@Last Modyfied: