Adres

ul. Ozimska 24 lok. 4 (I piętro)
45-058 Opole

Dane kontaktowe

+48 577 023 133
biuro@notariuszgrzegorek.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek – wtorek: 8:00 – 16:00
środa – czwartek: 9:00 – 18:00
piątek: 8:00 – 16:00
sobota lub inne godziny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Rodo

Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Kancelaria Notarialna Marta Grzegorek, ul. Ozimska nr 24 lok. 4, 45-058 Opole, NIP 8272063409, biuro@notariuszgrzegorek.pl (dalej Administrator, Kancelaria) Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanego dalej RODO. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem, adres biuro@notariuszgrzegorek.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:

  1. Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora;
  2. Wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (formularz kontaktowy). Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:
  3. W celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  4. W celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  5. W celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. W celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w dalszej części Serwisu.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: na czas realizacji usługi przez Klienta +10 lat. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem: Kancelaria Notarialna Marta Grzegorek, ul. Ozimska nr 24 lok. 4, 45-058 Opole, biuro@notariuszgrzegorek.pl Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Marta Grzegorek, ul. Ozimska nr 24 lok. 4, 45-058 Opole, NIP 8272063409, biuro@notariuszgrzegorek.pl (dalej Administrator, Kancelaria). Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania czynności notarialnych i związanych z nimi obowiązków spoczywających na notariuszu wynikających z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu dokonywania rozliczeń podatkowych i księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Mają Państwo prawo: 1) żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, przy czym zmiana danych możliwa jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem wykonania czynności notarialnych, ponieważ przekazanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez notariusza czynności notarialnych, a zakres wymaganych danych osobowych osób uczestniczących w czynnościach notarialnych określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organy publiczne, np. sądy oraz organy administracji państwowej i samorządowej oraz podmioty świadczące na rzecz Kancelarii: usługi księgowo- finansowe, niszczenia dokumentów, pocztowe, kurierskie oraz informatyczne. Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres co najmniej 10 lat od sporządzenia dokumentów obejmujących dokonane czynności notarialne. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem: Kancelaria Notarialna Marta Grzegorek, ul. Ozimska nr 24 lok. 4, 45-058 Opole, biuro@notariuszgrzegorek.pl

NOTARIUSZ OPOLE – KONTAKT

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4 + 3 =

Adres

ul. Ozimska 24 lok. 4 (I piętro)
45-058 Opole

Dane kontaktowe

+48 577 023 133
biuro@notariuszgrzegorek.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 16:00
środa: 9:00 – 18:00
czwartek: 9:00 – 18:00
piątek: 8:00 – 16:00
sobota lub inne godziny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Rachunek bankowy

PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie
59 1020 3668 0000 5502 0598 7831
Przyjmujemy płatności kartami płatniczymi oraz blik